Mötesprotokoll

Protokoll fört vid Mörlunda Biodlarförenings årsmöte   20171116

Föreningsbigården Kättebro

1 Mötets öppnande

Ordf. Örjan Vestgöte öppnade mötet och hälsade alla välkomna. En tyst minut hölls för vår medlem Olle Magnusson som gått bort tidigare under året.

2 Val av mötesfunktionärer

Till mötesordförande väljes Örjan Vestgöte.

Till mötessekreterare väljes Dan Törnblom.

Till justeringsmän väljes Johnny Stjernberg och Per-Uno Gladh.

3 Godkännande av kallelse

 Brev med inbjudan och dagordning har skickats till alla medlemmar.

Kallelsen till årsmötet beslutas godkänd.

4 Godkännande av föredragningslista

Beslutas godkänna dagordningen

5 Styrelsens redogörelse för det gångna verksamhetsåret

Verksamhetsberättelsen föredras och beslutas godkänd och läggs till handlingar.

Bokslutet redovisas och revisor Ernst Pretzsch föredrar revisionsberättelsen.

Beslutas läggas till handlingarna.

6 Beslut angående ansvarsfrihet

Styrelsen beviljas full ansvarsfrihet för 2017 års räkenskaper.

7 Skrivelser

Inga skrivelser har inkommit.

8 Behandling av motioner

Inga motioner har inkommit.

9 Styrelsen förslag angående verksamhet för 2018.

Uppdras till styrelsen att till planeringsmötet i februari ta fram förslag till verksamhet förutom de ordinarie tisdagsträffarna.

Beslutas att föreningens andel av medlemsavgiften för 2018 blir oförändrad 10 kr/fullbetalande medlem.

Budgeten för 2018 föredras och beslutas godkänd och läggs till handlingarna. I budgeten finns inlagt att föreningen står för kostnaderna i samband med fikat till tisdagsträffarna med                        250 kr/gång.

10 Val av ordförande för 1 år

Till ordförande för 1 år väljes Örjan Vestgöte.

11 Val av styrelseledamöter

Till ledamöter för två år väljes Dan Törnblom, Kjell Samuelsson och Lotta Arvidsson.

12 Val av kommittéer och arbetsgrupper

Huset föreningsbigården – Moody Blomberg

Slungrum – Kerstin och Johnny Stjernberg, Gunilla och Sune Fransson

Drottningodling – Karl-Olov Jonsson och Per-Uno Gladh

Bisjukdomar- Åke Karlsson och Örjan Vestgöte

Kvalitetsansvarig – Anita Emstrand

Bikuporna – Kjell Samuelsson och Lotta Arvidsson

Trädgården Kättebro – vakant

Honungsbedömning – Karl-Olov Jonsson, Åke Karlsson, Börje Boberg

Utbildning – Åke Karlsson och Dan Törnblom

Hemsidan – Örjan Vestgöte

Pressansvarig- Dan Törnblom

Materialansvarig – Allan Kvarnström och Michicko Nakata

13 Val av revisorer

Till revisorer omväljes Ernst Pretzsch och Conny Cederberg

14 Val av revisorssuppleanter

Till revisorssuppleanter väljes Ebon Broberg och Hans Nyberg

15 Val av valberedning

Till valberedning väljes Sune Fransson och Börje Broberg

16 Val av ombud till Distriktsstämman

Till ombud väljes Kjell Samuelsson och Dan Törnblom

Till ersättare väljes Allan Kvarnström

17 Kontaktpersoner

Vi har inga kontaktpersoner i andra föreningar.

18 Övriga frågor

Då föreningens ekonomi är god föreslås att vi köper in nya bord.

Föreslås även ett utökat samarbete med Hultsfreds Bf.

Åtgärder för att öka antalet medlemmar t.ex att locka med olika förmåner som billigare avläggare till medlemmar, studieresa med buss.

Informeras kort om att SBR infört ett nytt medlemsregister. Inloggningsuppgifter fanns med i samma brev som årsavgiften. I medlemsregistret kan man själv redigera sina uppgifter ex.vis telefon, mail mm. Medlemmar kan också via inloggning på SBRs hemsida kunna inköpa litteratur, profilmaterial etc till rabatterade priser.

19 Avslutning

Tradionsenligt bjöds deltagarna på ett dignande och välsmakande julbord. Ett stort tack till de som på olika sätt bidragit till att det kom till stånd. Mycket uppskattat. Lotteriet med skänkta vinster rönte också stor uppskattning.

Slutligen ett stort tack till alla medlemmar för ett gediget arbete under det gångna året

 

Vid protokollet

………………………………………                                                    ……………………………………….

Örjan Vestgöte  /ordf                                                    Dan Törnblom/sekr

Justeras

………………………………………                                                  ……………………………………….

Johnny Stjernberg                                                          Per-Uno Gladh